Welzijn en zorg

Aandacht voor de kwetsbare groepen in de samenleving is voor Zutphen en Warnsveld een prioriteit. Met de decentralisaties en de vergrijzing gaan veel inwoners een onzekere tijd tegemoet. Het is de rol van de gemeente om hier alert op te zijn. Isolement van ouderen, onvrede bij de jeugd en de zorgvraag van velen zijn haar verantwoordelijkheid.

1.Decentralisaties. Heldere communicatie, duidelijke afspraken. De decentralisaties in o.a. de jeugdzorg en de thuiszorg zullen alle inwoners van onze gemeente raken. De veranderingen leiden tot veel onrust en onzekerheid en vraagt daarom om een sterk gemeentebestuur dat op een goede manier het zorgbeleid weet te sturen en de veranderingen adequaat weet te communiceren met belanghebbenden. Er mogen nooit burgers tussen de wal en het schip vallen (kwaliteit gaat voor de prijs).

2.Aandacht voor ouderen. Burgerbelang Zutphen Warnsveld zet zich direct in voor het welzijn van de ouderen in Warnsveld en Zutphen. Ouderen dreigen door zeer veel factoren, waar onder de nieuwe decentralisaties, maar ook door de verdere digitalisering, sneller in een isolement te raken. Dit moeten wij tegengaan door hen te faciliteren op het gebied van vervoer, een goede woning, begeleiding, een veilige leefomgeving en natuurlijk de zorg.

3.Jaag de jeugd niet weg. ‘Er is niets te beleven’ wordt vaak gezegd. Daar wil Burgerbelang verandering in brengen.

4.Sportmogelijkheden voor iedereen. Zutphen en Warnsveld zijn rijk aan sportverenigingen met betrokken vrijwilligers. De gemeente moet de drempel om sport te kunnen beoefenen in de gemeente laag houden en zich inzetten voor sport voor iedereen.

5.Armoede en schuldsanering. Armoede en schulden zijn onwenselijke steeds groter wordende maatschappelijk effecten, ze vormen een belemmering voor werk en participatie in de maatschappij. Burgerbelang Zutphen Warnsveld richt zich op ondersteuning op basis van maatwerk, preventieve aanpak en terugdringing van wachtlijsten voor onder andere schuldhulpverlening.

6.Buurthuizen en wijkteams. Wijken verdienen een centrum. Buurthuizen zijn multifunctionele gebouwen die onderdak kunnen bieden aan verschillende initiatieven. Buurthuizen kunnen bijvoorbeeld samen met wijkteams, straatcoaches en jongerenwerkers een belangrijke rol spelen bij het opvangen van de groeiende groep jongeren in bijvoorbeeld Leesten voor wie onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn.Er dienen voldoende jongerenwerkers te zijn om aan de vraag te kunnen voldoen en een adequaat antwoord te kunnen geven op bestaande overlastsituaties. Te denken valt aan het benutten van langdurig leegstaande kantoorgebouwen, waar onderdak en ontspanningsmogelijkheden kunnen worden geboden.

7.Verblijfsklimaat. De leefbaarheid en veiligheid van een dicht bevolkt stedelijk gebied kan verbeterd worden door bij voortduring aandacht te schenken aan een aantal aspecten:Luchtkwaliteit: De luchtkwaliteit is allesbehalve optimaal. Nog steeds kent onze gemeente een groot aantal ‘luchtgehinderden’ door de uitstoot van het wegverkeer en de industrie. Door het aanleggen van transferia en het bevorderen van milieuvriendelijke vormen van vervoer in de binnenstad kunnen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Geluidsoverlast: Geluidsoverlast zo veel mogelijk aan de bron beperken; geluidsbelasting door het verkeer kan worden teruggedrongen door snelheidsbeperking en isolerende maatregelen.
Lichtvervuiling: Onnodige verlichting uit, waarbij de veiligheid geen geweld mag worden aangedaan

Share This