Geld en economie

We moeten voorkomen dat we geconfronteerd worden met grote groepen langdurig werklozen. Lokale ondernemers kunnen op Burgerbelang rekenen. Daar waar mogelijk, willen we ondernemers op economisch zwakkere plekken in de stad faciliteren en stimuleren en zgn. ‘kansenzones’ mogelijk maken zodanig dat zowel de ondernemer als de buurt hiervan profiteren. Het aanmerken van het historisch centrum van de stad Zutphen als toeristisch gebied kan de levendigheid en het economisch klimaat versterken. Door de strategische ligging aan knooppunten van vervoer over water, spoor en weg kunnen wij onderscheiden en nieuwe bedrijven aantrekken voor onze gemeente.

1.Financiën en budget bestuur. Het is onverdraaglijk dat de gemeente onvoldoende ‘in control’ is voor wat betreft de inkomsten en uitgaven van de verschillende afdelingen van de gemeente. Er moet op het gemeentehuis orde op zaken gesteld worden. Geen verborgen potjes, kosten, of ondoorzichtige constructies met extern ingehuurde krachten. De burger mag een transparante organisatie verwachten. Lokale lastendruk terugdringen


2.Grote projecten. De financiële positie van de stad mag niet verder worden aangetast door miljoenen overschrijdingen bij de diverse grote projecten.


3.Verbonden partijen kritisch bekijken. Overheidsinstanties die zelfstandig samenwerken zoals ‘Het Plein’ staan voor de gemeente op beleidsmatige en bestuurlijke afstand. Dat is ongewenst. De gemeente en de raad moeten grip houden op prestatieafspraken en uitgave van geld.


4.Vastgoed en grondbeleid, goed en grondig geregeld. De gemeente heeft onvoldoende zicht en geeft nog geen inzage in haar vastgoedbeleid. Burgerbelang vreest grote tegenvallers of onaangename verrassingen met betrekking tot vastgoed.Een groot risico in deze tijd is het rijk rekenen met grond zonder functie. Wij willen in kaart brengen wat de gemeente aan onroerend goed bezit en welke functies deze vervullen. Wij willen een heldere, realistische en concrete visie op het gemeentelijke vastgoedbeheer. Verkoop heeft prioriteit.


5.Soberheid. De gemeente moet haar buffers weer opbouwen en zich laten leiden door de vraag van de burger. Investeringen dienen ook daadwerkelijk investeringen te zijn, met een goed rendement. De gemeente is geen bank en geen ondernemer, zij behoort te faciliteren en gemeenschapsgeld in te zetten voor de grootst mogelijke groepen in de samenleving.


6.Belasting is geen
medicijn. Verhogingen van de OZB, de parkeertarieven, toeristenbelasting, reclamebelasting etc. zijn niet vanzelfsprekend en zijn niet automatisch bedoeld om gaten in de begroting te dichten. Veel geld is er nodig, maar het kan ook de economie en werkgelegenheid stimuleren door belastingen te verlagen of af te schaffen.


7.Meetbaarheid. Het door de burgers opgebrachte belastinggeld moet daar terechtkomen waar het meeste effect behaald wordt. Resultaten moeten daarom meetbaar zijn.

Share This